Scoutmetoden – hur vi arbetar

Scoutmetoden

Scoutmetoden har sju delar och är grunden för alla aktiviteter inom scouting. Nästan vilken aktivitet som helst kan vara scouting. Att meka motorer, ha filmkväll, laga mat, paddla, mysa vid en lägereld, besöka ett museum och mycket annat kan vara scouting, om det görs med scoutmetoden som grund. Scoutmetoden sju delar bör alltså ingå i en scoutaktivitet.

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen beskriver de värderingar som finns inom scoutrörelsen. Det handlar om att vara en god kompis och medmänniska, hjälpas åt och uppmuntra varandra samt leva i samklang med naturen. Scoutlagen har sju punkter som oberoende av varandra är lika viktiga. I scouterna arbetar vi aktivt med våra värderingar genom att ständigt diskutera och lyfta upp dessa frågor i olika sammanhang.

Patrullsystemet

Aktiviteterna i scouterna genomförs i små grupper för att alla deltagare ska få möjlighet att synas och vara delaktiga. Efter en termin i Spårarscouterna blir dessa små grupper Patruller med samma gruppindelning under hela terminen. Syftet med Patrullerna är att skapa en gemenskap, lära sig samarbeta, visa hänsyn, men även att successivt lära sig att leda andra.

Lära genom att göra – Learning by doing

Att lära genom att göra är en av de viktigaste grundstenarna inom scouting. Genom att praktiskt få prova, misslyckas och prova igen utvecklas och lär sig scouterna nya saker. Det är roligt att få prova på och göra!! Scouterna utvecklar sin kreativa och analyserande förmåga både då de utmanas att göra något själva eller i grupp. Att lära genom att göra ger erfarenheter som scouterna har nytta av hela livet.

Symboler och ceremonier

För att en människa ska kunna ta till sig upplevelser och erfarenheter behövs tid för eftertanke och andrum. Det är därför som en viktig del av scoutverksamheten är att skapa dessa andningshål. En stilla kväll framför lägerelden där vi samtalar om våra upplevelser från dagen kan vara ett sätt att skap detta. Genom att ha en tydlig struktur med t ex ceremonier i början och slutet av ett avdelningsmöte skapas tillhörighet, trygghet och sammanhållning.

Friluftsliv

Större delen av vår verksamhet förläggs utomhus. Genom att vara ute i naturen och lära oss mer om den får scouterna större förståelse för hur betydelsefull naturen är för människan och hur viktigt det är att vi tar hand om naturen. Upplevelserna i naturen utvecklar både individen och gruppen och patrullens samarbetsförmåga sätts på prov.  Det är i naturen scouten får uppleva allt ifrån utmaning till stillhet.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Scouterna engagerar sig i frågor som händer både i det område där vi bor och ute i världen. Ju äldre scouterna blir desto större blir engagemanget i internationella/globala frågor. Engagemang i samhällsfrågor ökar scouternas förståelse för människors olika livsvillkor och lär scouterna att kämpa för en värld där alla människor mår bra och är lika värda.

Stödjande och lyssnande ledarskap

I Patrullen får scouten lära sig att lyssna, ta hänsyn, samarbeta och leda demokratiskt. Scoutledarens roll är att alltid finns där för att stödja, lyssna, uppmuntra och engagera. Genom att använda scoutmetoden skapar scoutledaren förutsättningar för en positiv utveckling av individen och gruppen.